dijous, 13 de novembre de 2008

Comunicat nº11, Novembre 2008

NOVA REUNIÓ AMB TOT EL POBLE PER EXPLICAR L’EMD
Amb la voluntat d’aclarir els dubtes que pugueu tenir sobre la creació de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), demanem l’assistència del màxim nombre de persones, a la propera reunió que es celebrarà el dissabte dia 22 de novembre, a les 4 de la tarda, a la Sala de l’Associació de Veïns. Assistiran Juanjo Cortés de l’agrupació d’EMDs de Catalunya i de Valldoreix, i Isabel Bobet secretària de l’EMD de Rocallaura. A continuació us transcrivim la informació que es va facilitar en l’anterior convocatòria.

A continuació, us adjuntem la informació que es va explicar a la reunió del passat dia 2 de Novembre.

Informació sobre l'EMD de la reunió del passat dia 2 de Novembre

Que és una Entitat Municipal Descentralitzada o EMD?

És una figura jurídica que pot permetre més autonomia de govern i econòmica pel nostre poble.
Una EMD és un govern local, reconegut per:
• la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)
• perquè ho diu l’article segon del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
• i també ho recull l’Estatut de Catalunya del 2006, en el seu article 86.7
A iniciativa de la majoria dels veïns interessats o de l’ajuntament, es poden constituir en EMD les concentracions de població que dins d’un municipi formin nuclis separats, i la llei els ha de garantir la descentralització i la capacitat suficients per a portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur competència.

De totes maneres requereix l’aprovació definitiva del govern de la Generalitat i sempre que es compleixin tres requisits:
• La constitució no pot comportar una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi.
• Haurà de comptar amb recursos suficients per a complir les seves atribucions.
• Han de concórrer circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que ho requereixen.

La següent llista, són competències necessàries de l’EMD:
• Vigilància dels béns d’ús públic i dels comunals.
• La conservació i l’administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament del seus béns comunals.
• L’enllumenat públic i la neteja viària.
• L’execució d’obres i la prestació de serveis de competència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o la comarca.
• L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit.
• La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic.
• Les activitats culturals i esportives.

Totes aquestes competències i d’altres, es reglamentaran en un “Conveni Marc” que signaran l’EMD de Baldomar i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

CONVENI MARC = CONSTITUCIÓ O ESTATUT


Òrgans de govern de l’EMD:

1. Qui elegeix l’Alcalde-President de l’EMD?
Nomes els veïns i veïnes empadronats en l’àmbit territorial de Baldomar, com fins ara s’ha fet, en una urna per tal efecte.

2. Qui tria els regidors-vocals de l’EMD?
La llei, en aquest sentit, estableix que els regidors-vocals de l’EMD siguin designats, amb posterioritat a les eleccions, pels partits que hagin presentat candidatures a les eleccions de tot el municipi, en funció del nombre de vots que aquests hagin aconseguit en l’àmbit territorial de Baldomar.

3. Els regidors-vocals de l’EMD, poden ser a la vegada regidors de l’Ajuntament d’Artesa de Segre?
SI. I a la inversa? També, però si els partits volen, poden designar altres persones que no siguin integrants de la seva candidatura a les eleccions municipals, però sempre empadronats.


Diferents qüestions i dubtes

1. Haurem de pagar més amb l’autonomia de Baldomar?
NO. L’autonomia de Baldomar no suposa cap despesa addicional, ni més impostos. Els ciutadans d’Artesa de Segre i de Baldomar, pagaran els mateixos impostos.

2. Com s’invertiran els diners dels impostos que paguem els ciutadans?
Si tenim autonomia podrem decidir com fer-ho.
El Ple de l’EMD de Baldomar, format per l’alcalde-president i els regidors-vocals, tindrà competències per establir les prioritats d’inversió en els àmbits que considerin més adients: cultura, esport, via pública, neteja, enllumenat, camins, serveis socials, joventut, promoció econòmica, comerç, turisme, medi ambient, .....

3. Artesa de Segre i Baldomar, tindran pressupostos separats?
SI. Cadascú tindrà el seu propi pressupost i cadascú el podrà elaborar en funció de les prioritats i les necessitats del moment.

4. D’on sortiran els ingressos?
Artesa i Baldomar disposaran dels ingressos que cadascú generi i serà amb aquests ingressos amb els que hauran d’elaborar els seus pressupostos: IBI, Impost Construccions i Obres, Impost de Vechicles, Taxa recollida de Brossa, etc.
Actualment els ingressos corresponents a Baldomar aproximats són, segons fonts de l’Ajuntament d’Artesa de Segre:
• Contribució 19.500 euros
• Impost vehicles 4.600 euros
• Llicències d’obres 135 euros
• Fons Nacional de cooperació (3%) 18.500 euros
• Fons Nacional de cooperació de Catalunya 3.850 euros

TOTAL APROX. 46.585 euros

5. Com a conseqüència de les inversions que s’estiguin realitzant en el transcurs cap a l’EMD, l’Ajuntament pot tenir contrets uns deutes. Qui assumiria aquest deute?
Doncs es faria de manera proporcional al nombre d’habitants. Així mateix com en el cas dels ingressos. “tants caps, tants barrets”

6. Quin terme municipal tindrà Baldomar?
22 kms.2 aproximadament un 12’5% d’un total de 176 que té el municipi.

7. Quines possibilitats apareixen amb la creació de l’EMD?
• Optar directament a diferents convocatòries de diferents departaments, fins i tot d’Europa, destinades a Ens Locals, sense prendre res del que avui arriba a Artesa.
• Possibilitat de demanar l’Obra del PUOSC, sense el límit actual de 60.000 euros de subvenció
• Ingressos directes de la Diputació de Lleida. El PIL o Pla d’Inversions Local, destina un miním de 30.000 euros a cada EMD per legislatura (4 anys), apart del PIL que té l’Ajuntament d’Artesa.
• Ingressos directes del departament de Governació, per a la gestió de l’EMD, aprox. 4000 euros l’any.
• Possibilitat de demanar al departament de treball per a la contractació de AODLs i amb el departament de justícia per fer convenis i donar feina a reclusos.

8. La creació ara de l’EMD, impossibilita una futura segregació?
NO, però avui en dia la Llei de Delimitació Territorial de Catalunya, impossibilita aquest fet. L’opció de la segregació no és possible, perquè no és compleix amb els requisits bàsics: distància de més de 3 kms. en línia recta i superar els 2000 habitants.


Conclusions:
Els estudis i memòries per justificar la creació i viabilitat de l’EMD, demostraran clarament que:
1. La realitat de Baldomar és avui, integrada dins un municipi molt ampli i divers, en aquest cas de 22 pobles. L’EMD és la fórmula d’organització administrativa, jurídica i política que més autonomia permetrà tenir a Baldomar.
Amb l’EMD no es fa altra cosa que convertir en possibilitat real, les aspiracions que molts vilatans fa anys que desitgem.
2. L’EMD no comporta cap disminució de la qualitat dels serveis que actualment es presten al poble, ans al contrari, suposa la possibilitat de poder decidir més directament sobre aquests i d’ampliar-los.
3. L’EMD no comporta cap desequilibri ni econòmic ni territorial per Artesa i per Baldomar. Cadascú optarà i disposarà com inverteix els seus propis recursos, a la vegada augmentats. Con abans s’ha dit, la proporció d’habitants seria l’argument pels ingressos globals que arribin en nom de tot el municipi, així com en la participació de les càrregues de serveis globals del municipi.
4. Amb l’EMD, tot encaixa, tots hi guanyem.